Wie wij zijn

De Oude Synagoge is een fondsenwervende stichting waarin een team van ongeveer vijftig vrijwilligers het inloophuis runt. De vrijwilligers zijn lid van diverse christelijke geloofsgemeenschappen in Harderwijk. Het team staat onder leiding van een parttime coördinator. Het team zorgt ervoor dat de Oude Synagoge een plek is waar mensen zich thuis voelen. Vanuit een christelijke identiteit willen wij mensen helpen om zelf de draad van het leven beter op te pakken. We geloven dat God deze wereld lief heeft en dat hij het beste voor heeft met de schepping, de wereld. Jezus Christus geeft ons het voorbeeld in omzien naar de mensen om ons heen. Geluk gaat over meer dan alleen jezelf, het gaat over samen optrekken met anderen. Bezoekers mogen zijn zoals ze zijn. Iedereen is welkom.

Wat wij willen

Missie

De Oude Synagoge biedt een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats aan mensen in de Harderwijker samenleving die daaraan behoefte hebben. Oprechte betrokkenheid en belangeloze aandacht voor mensen staan hierbij voorop. Wij respecteren onze bezoekers in wie ze zijn en wij helpen ze om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De Oude Synagoge werkt vanuit een christelijke geloofsovertuiging en met actieve betrokkenheid van christelijke geloofsgemeenschappen in Harderwijk.

Visie

Het inloophuis wil een vanzelfsprekende ontmoetingsplek zijn voor de mensen uit de doelgroep. Daarin willen wij hen stimuleren om richting te geven aan hun leven, om hen te helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren door hun talenten te ontdekken en in te zetten. De Oude Synagoge wil helpen om samen te leven; een ontmoetingsplaats zijn waar geluisterd wordt. Het voorkomt bijvoorbeeld dat mensen in een sociaal isolement raken en bij de pakken neer gaan zitten.

Stichting Joods Erfgoed Harderwijk

Het inloophuis is  gehuisvest in een historisch pand in de binnenstad van Harderwijk. Het pand is gebouwd in 1840 en diende tot de Tweede Wereldoorlog als synagoge voor de Joodse bevolking in Harderwijk en omstreken. De herdenkingsplaquette aan de buitenkant van het gebouw laat het gat zien, dat de Duitse overheersers geslagen hebben. Joden zijn opgepakt en vermoord of uit Harderwijk weggevlucht. Na de oorlog waren er te weinig Joden over om de gemeente voort te zetten. In 1947 is deze officieel ontbonden.  Deze voormalige  synagoge is daarna voor verschillende bestemmingen in gebruik geweest. Vanaf 2003 is het gebouw  in gebruik als inloophuis. De naam ‘De Oude Synagoge’ is met toestemming van de Joodse gemeenschap blijven bestaan vanwege de verbondenheid met het Joodse volk.

Op de eerste verdieping  is een expositie ingericht over de Joodse gemeenschap zoals die voor de Tweede wereldoorlog deel uitmaakte van Harderwijk. De expositie bevat voorwerpen uit de Joodse religie, animatiefilmpjes van het (deels verdwenen) Joods Erfgoed en een documentaire over Joodse gezinnen die hier leefden. Voor meer informatie zie:e www.stichtingjeh.nl

Geschiedenis

Het gebouw

Het inloophuis De Oude Synagoge is gehuisvest in een historisch pand in de binnenstad van Harderwijk. Het pand is gebouwd in 1840 en diende tot de tweede wereldoorlog als synagoge voor de Joodse bevolking in Harderwijk en omstreken. Toen de Joden tijdens de oorlog werden weggevoerd of moesten onderduiken, haalde men op bevel van de Duitsers hun woningen leeg. Hun huisraad werd opgeslagen in de synagoge. Het interieur van de synagoge zelf, is toen waarschijnlijk gesloopt. In 1943 is de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Harderwijk ontbonden door de Commissaris van niet-commerciële verenigingen. Doordat het interieur was gesloopt en er na de oorlog nog maar twee joodse gezinnen in Harderwijk woonden, werd in 1947 de Joodse gemeente van Harderwijk officieel ontbonden. De synagoge is na die tijd voor verschillende bestemmingen in gebruik geweest. Vanaf 2003 is de synagoge in gebruik als inloophuis. De naam ‘De Oude Synagoge’ is met toestemming van de Joodse gemeenschap blijven bestaan vanwege de verbondenheid met het joodse volk.

Herdenking

Nagedachtenis
Op 11 april 1995 werd aan de synagoge een plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan de omgebrachte joodse burgers. Op de plaquette staat in het Hebreeuws: ‘Mogen hun zielen gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven’. Het lijkt erop dat het monument is beschadigd, maar dat is niet het geval. Het gat staat echter symbool voor het ‘inslageffect’ dat de Tweede Wereldoorlog op de Harderwijkse samenleving heeft gehad. Deze plaquette en de herinneringswand in het gebouw herinneren ons aan de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Jaarlijks vindt eind januari de indrukwekkende Auschwitzherdenking plaats waarin de namen worden gelezen van Joodse Harderwijkers die in de oorlog zijn omgekomen.

Samenwerking

De Oude Synagoge werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Mensen komen vrijblijvend in de Oude Synagoge en kunnen hier - als zij dit willen - hun verhaal kwijt. Het inloophuis is geen zorginstelling, wij vervullen een soort terminalfunctie: als het nodig is verwijzen wij door naar zorg- en welzijnsinstellingen. Er zijn verschillende ’gates’ waardoor mensen kunnen gaan om de hulp en ondersteuning te zoeken die nodig is. De Oude Synagoge wil hen daarin de weg wijzen. Samenwerking is erg belangrijk vindt de Oude Synagoge. Daarom werkt zij ook nauw samen met De Ontmoeting en de Voedselbank. In het pand heeft ook de Stichting Joods Erfgoed onderdak met een tentoonstelling over het Joodse leven, waar onder andere op een scherm te zien is hoe het interieur van de Oude Synagoge er vroeger uitzag.

ANBI

De Oude Synagoge is afhankelijk van giften en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur

De leiding van de Oude Synagoge ligt bij het bestuur en wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter Jan den Ouden
Algemeen bestuurslid Jan de Bruin
Secretaris Esther Salomons – de Romph
Penningmeester Walter Bunnik

Het bestuur van de Oude Synagoge werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financieel

Stichting De Oude Synagoge legt jaarlijks verantwoording af van haar activiteiten en financiën d.m.v. de publicatie van een jaarverslag en jaarrekening. Hieronder vindt u deze.